>

mgr inż. Wojciech Patkaniowski przy minikomputerze Mera 300 - 20 luty 1976 - polskiekomputery.pl

Minikomputer MERA 300 – opis systemu

Artykuł ten jest republikacją artykułu Marka Gajewskiego, który pierwotnie ukazał się w sierpniu 1974 roku. Pretekstem do republikacji artykułu na mojej stronie jest prospekt systemu MERA 300, który znajduje się w mojej kolekcji, jak również widoczna powyżej, unikatowa kolorowa fotografia, którą dostałem w prezencie od Pana mgr inż. Wojciecha Patkaniowskiego, podczas naszego spotkania w Krakowie w marcu 2017 roku. Widać na niej Pana Wojciecha przy minikomputerze MERA 300. Fotografia została zrobiona 20 lutego 1976 roku w krakowskim Mera KFAP.

System MERA 300

System MERA 300 został opracowany i jest produkowany w Zakładach Wytwórczych Przyrządów Pomiarowych „MERA-ERA” w Warszawie. System ten przedstawia sobą zbiór nowoczesnych, modularnych środków sprzętowych i programowych, umożliwiających projektowanie i kompletację różnorodnych problemowo zorientowanych systemów dla różnych obszarów zastosowań, tak ich jak:
– komputery biurowe,
– komputery inżynierskie,
– terminale programowane, używane jako „inteligentne” końcówki dla dużych systemów cyfrowych,
– centralne rejestratory itp.

Systemy te są wyposażone przez producenta w oprogramowanie użytkowe, właściwe dla danego obszaru zastosowań. Możliwe jest również tworzenie systemów unikalnych, w oparciu o szeroką gamę środków technicznych, stawianych do dyspozycji w ramach systemu MERA 300. Cechami charakterystycznymi systemów tworzonych na bazie części składowych systemu MERA 300 są standardowe rozwiązania konstrukcyjne, identyczność zasad dołączania urządzeń zewnętrznych oraz zgodność oprogramowania „w górę”. Daleko posunięta modułowość zapewnia łatwy montaż i rozbudowę konkretnego systemu.

System Mera 300. Po lewej widoczny Momik 8b, po środku sprzężona z zestawem elektryczna maszyna do pisania FACIT 3851, po prawej dziurkarka taśmy perforowanej DTK-50 i czytnik taśmy perforowanej CTK-50.

System MERA 300 stawia do dyspozycji bogaty zestaw modułów, wśród których można wyodrębnić następujące zasadnicze grupy sprzętu:
– minikomputery: MOMIK 8b/100 i MOMIK 8b/1000,
– urządzenia zewnętrzne w raz z ich jednostkami sterującymi, takie jak: czytnik i i dziurkarki taśmy papierowej, elektryczne maszyny do pisania, drukarki znakowe, pamięci dyskowe i kasetowe, monitory ekranowe, klawiatury, urządzenia transmisji danych itp.,
– moduły wejścia/wyjścia łączące system z kontrolowanym lub sterowanym obiektem.

Wszystkie te moduły współpracują ze sobą według standardowych zasad i mogą być łączone w dowolne konfiguracje. Moduły systemu MERA 300 są wykonywane całkowicie na układach scalonych TTL i krzemowych elementach dyskretnych w jednolitych standardach konstrukcyjnych.

Oprogramowanie system u MERA 300 składa się z:
– oprogramowania technicznego zawierającego m. in. assembler języka MOTIS, programy uruchomieniowe oraz zespół testów kontrolno-diagnostycznych,
– zestawu programów sterujących specjalizowanych dla określonego obszaru zastosowań i generowanych dla określonej konfiguracji sprzętu,
– bibliotek i programów użytkowych.

1. Standardowe konstrukcje nośne systemu

Dla potrzeb systemu MERA 300 opracowano szereg modułowych konstrukcji nośnych spełniających zalecenie IEC w standardzie wymiarowym 19 cali. Na konstrukcje te składają się:
– obudowy w trzech odmianach o dużej sztywności i małym ciężarze, wykonywane jako wolnostojące i panelowe,
– biurka w kilku odmianach o wysokiej estetyce wykonania,
– stoły i stolik i jako podstawy do urządzeń wolnostojących,
– szafy o cokołach górnych i dolnych jednakowych dla wszystkich typów.

2. Oprogramowanie użytkowe

Na oprogramowanie użytkowe systemu składają się:

2.1. Pakiet funkcji elementarnych

Pakiet zawiera programy obliczające wartości funkcji elementarnych:
– obliczanie wartości pierwiastka trzeciego stopnia,
– obliczanie logarytmu naturalnego LN,
– obliczanie wartości funkcji y = n√x,
– obliczanie wartości funkcji elementarnych sin, cos, tg, exp, sin h, cos h, tg h,
– obliczanie wartości funkcji y = ex,
– obliczanie pierwiastka kwadratowego.

Programy te wyliczają wartości funkcji z dużą dokładnością.

2.2. Pakiet różnych programów matematycznych

Na pakiecie zgrupowane są programy obliczeniowe, służące do rozwiązywania różnych zagadnień matematycznych. Pakiet ten aktualnie zawiera dwa programy:
– obliczanie wartości wielomianu interpolacyjnego stopnia trzeciego,
– rozwiązywanie układu trzech równań algebraicznych liniowych.
Przewiduje się w najbliższym czasie włączenie do pakietu programu rozwiązywania układu równań algebraicznych liniowych o większych wymiarach, tj. układu mającego do 14 równań z 14 niewiadomymi.

2.3. Pakiet obliczeń statystycznych

Pakiet zawiera programy służące do matematycznego i statystycznego opracowania danych doświadczalnych. Aktualnie pakiet zawiera programy:
– obliczania współczynników regresji liniowej i współczynnika korelacji. Program ten wyznacza według metody najmniejszych kwadratów, funkcję liniową aproksymującą dany zbiór punktów ( Xi | Yi) dla i = 1 …. n, oraz współczynnik korelacji,
– obliczania średniej, wariancji i odchylenia standardowego,
– analizy wariancji dla doświadczeń przeprowadzanych metodą próbnej krzyżowej. Program bada istotność różnic między dwoma doświadczeniami przeprowadzanymi metodą próbnej krzyżowej,
– program badania istotności różnic między dwoma doświadczeniami (test t – Studenta),
– program obliczeń statystycznych dla obliczania dla danych doświadczalnych, średnicy wariancji odchylenia standardowego i przedziału ufności przy stałym poziomie ufności równym 0,95;
– program obliczania współczynników regresji kwadratowej.

Program oblicza według metody najmniejszych kwadratów, współczynniki wielomianu aproksymującego stopnia 2 dla zbioru par liczb Xi, Yi dla i = 1 …. n; przy n ⩾ 3.

3. Oprogramowanie

Oprogramowanie zestawów sprzętowych systemu MERA 300 ma strukturę trzypoziomową:

Poziom 0 – Narzędzia programowane do budowy oprogramowania.
Poziom 1 – Systemy Operacyjne zbudowane w oparciu o narzędzia programowe.
Poziom 2 – Programy przetwarzające pracujące pod nadzorem odpowiednich systemów operacyjnych.

Poziom 0 – NARZĘDZIA PROGRAMOWE

Poziom ten tworzą głównie dwa elementy oprogramowania:
– program NUCLEUS służący do sterowania pracą programu i jego uruchamiania,
– translator języka symbolicznego SAWIK.

Program NUCLEUS

Podstawowe funkcje programu są następujące:
– wprowadzanie i wyprowadzanie programu w postaci binarnej,
– sterowanie przerwaniami programowymi,
– podstawowe środki do uruchamiania oprogramowania umożliwiające: start programu od wskazanego adresu, ustawianie rozkazu pod wskazany adres, wypisanie zawartości rejestrów, wypisanie zawartości pamięci.

Translator języka symbolicznego SAWiK

Elementem programu napisanego w języku SAWIK może być np.:
– rozkaz składający się z części operacyjnej (w postaci mnemotechnicznego skrótu dwuliterowego) i wyrażenia adresowego (w skład którego mogą wchodzić cztery operacje arytmetyczne o jednakowej mocy, wykonywane kolejno od lewej do prawej strony). Argumentami operacji mogą być: liczba, etykieta lub zmienna o specjalnym przeznaczeniu.

Poziom 1 – SYSTEMY OPERACYJNE

Obecnie w oparciu o sprzęt systemu MERA 300 funkcjonują dwa systemy operacyjne:
– system SOWA – do obliczania wyrażeń arytmetycznych
– system „Komputer Biurowy” – do automatyzacji prac biurowych.

System SOWA

Służy do obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych w reżimie dialogowym. Wyrażenia arytmetyczne mogą zawierać:
– zmienne jednoliterowe,
– stale liczbowe,
– działania arytmetyczne,
– nawiasy.

W systemie można również używać operacji do wprowadzania i wyprowadzania danych. Ciąg wyrażeń arytmetycznych i operacji wprowadzania danych może tworzyć procedurę. Procedura może być wielokrotnie wywoływana i wykonywana dla różnych wartości para-metrów aktualnych.

System „Komputer Biurowy”

System ten daje do dyspozycji użytkownikom następujące możliwości:
– wykonywania działania na 16 rejestrach roboczych (R). W każdym rejestrze może być umieszczona liczba zawierająca nie więcej niż 14 cyfr, znak „+” lub „-” oraz informację o położeniu przecinka dziesiętnego lub tekst zawierający nie więcej niż 16 znaków,
– przechowywania informacji w nie więcej niż 256 rejestrach pomocniczych /1=1, W każdym rejestrze tego typu może być przechowywana nie więcej niż 8-znakowa informacja tekstowa lub liczba opisana jak wyżej w postaci spakowanej,
– pisania programu przy pomocy 59 instrukcji pozwalających na wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych, przesłań między rejestrami R i rejestrami RiP (lub odwrotnie);
– wprowadzania i wyprowadzania informacji z urządzeń zewnętrznych przez rejestry R, operacji skokowych warunkowych i bezwarunkowych, definiowania etykiet i podprogramów.

Poziom 2 – PROGRAMY PRZETWARZAJĄCE

Aktualnie dostępne programy przetwarzające są napisane przy pomocy instrukcji dostępnych w systemie Komputera Biurowego.
Dostępne programy przetwarzające dzielą się na trzy grupy:
– do obliczeń z dziedziny statystyki matema-tycznej,
– do obliczeń inżynierskich,
– do automatyzacji prac biurowych.
System MERA 300 stanowi rodzinę systemów o wielorakich i skomplikowanych zastosowaniach. Nowoczesne rozwiązania i wykonanie zapewniają dużą niezawodność i dowolne kompletowanie konfiguracji w zależności od zastosowania. Możliwości konfiguracji przedstawia tablica na następnej stronie.

SYSTEMY MINIKOMPUTEROWE SYSTEMU MERA 300

W skład rodziny Systemu MERA 300 wchodzą niżej opisane systemy minikomputerowe.

Komputer biurowy MERA 301

Jest to system zorientowany na automatyzację prac związanych z przetwarzaniem danych w przedsiębiorstwach przemysłowych. W szczególności można polecić ten system do prowadzenia: sprawozdawczości, księgowości ogólnej i obrotów towarowych.

Na system MERA 301 składają się: mini-komputer o pojemności 2048 lub 4096 słów 8-bitowych z wbudowanymi jednostkami sterującymi JS-PK 1 oraz JS-TT1, które pozwalają na dołączenie cyfrowych pamięci kasetowych oraz dalekopisu. Jest to pamięć kasetowa typu LDB 4014/03 firmy Philips lub PK-1 produkcji „Meramatu”. Do jednostki sterującej można dołączyć dwie cyfrowe pamięci kasetowe. Dalekopis jest firmy Data Dynamics model 390.

System MERA 301 charakteryzuje się zwartą konstrukcją z pulpitem operatora na płycie czołowej, zapewniając łatwość obsługi. Minikomputer wyposażony jest w kanał programowany o szybkości przesyłania do 10 tysięcy zn/s oraz w kanał multipleksora zawierający cztery podkanały, pozwalający na blokowe przesyłanie informacji z maksymalną szybkością 50 tys. zn/s. Mechanizm przerwań minikomputera akceptuje 12 przyczyn przerwań, generowanych przez urządzenia wejścia/wyjścia. Cyfrowe pamięci kasetowe wykorzystywane są jako pamięci zewnętrzne systemu o pojemności 256 k bajtów na pojedynczej ścieżce. Długość zapisywanych lub odczytywanych bloków danych nie jest ograniczona.

Jednostka sterująca pamięcią kasetową kontroluje parzystość przesyłanych z pamięci informacji oraz tworzy przy zapisie bit parzystości. System zapewnia automatyczne wprowadzenie z pamięci kasetowej do pamięci operacyjnej bloku 64 słów 8-bitowych. Dalekopis pracuje w kodzie ISO-7 i ma wbudowaną dziurkarkę i czytnik taśmy papierowej do wprowadzania lub wyprowadzania informacji na taśmie papierowej. Podstawowe oprogramowanie systemowe stanowi program sterujący, który umożliwia wprowadzanie programów użytkowych napisanych w języku symbolicznym komputera, obsługuje urządzenia wejścia/wyjścia oraz steruje wykonaniem programów użytkowych.

Programy użytkowe mogą być pisane w języku MOTIS, a następnie uruchamiane i wykonywane pod kontrolą MINI-SYSTEMU.

System MERA 30 1 można rozbudować o drukarkę znakowo-mozaikową DZM-180 (urz. wyj.) i oraz adapter współpracy (poprzez modem) z linią telefoniczną.

Komputer biurowy MERA 302

Jest to aktualnie oferowany odbiorcom system minikomputerowy do celów zarządzania, umożliwiający automatyzację obliczeń z zakresu:
– gospodarki materiałowej,
– sprawozdawczości przedsiębiorstw i zjednoczeń,
– kosztorysowania w biurach projektowych,
– ewidencji sprzedaży,
– elementów rachunku kosztów,
– gospodarki magazynowej.

System ten składa się z:
– minikomputera MOMIK8b/100 wyposażonego w pamięć 8k słów 8-bitowych,
– zespołu jednostek sterujących urządzeniami wejścia/wyjścia,
– elektrycznej maszyny do pisania FACIT-3851,
– czytnika taśmy i kart obrzeżnie perforowanych CTK-50,
– dziurkarki perforowanej DTK-50,
– klawiatury cyfrowej.

Pamięć operacyjna systemu MERA 302 podzielona jest na:
– 16 rejestrów roboczych o długości 16 bajtów, spełniających funkcje akumulatorów;
– rejestr warunków o długości 1 bajtu;
– 256 rejestrów pamięciowych o długości 8 bajtów, służących do przechowywania danych;
– pole programu zawierające do 1000 instrukcji programu użytkowego;
– pole programu sterującego, który nadzoruje wykonywanie programu użytkowego.

Minikomputer MOMIK 8b/100 jest wyposażony w kanał programowany o maksymalnej szybkości przesyłania 60 000 zn/s oraz blok przerwań wejścia/wyjścia (do 32 przyczyn przerwania).

Konfiguracja podstawowa oznaczona MERA 302.0. może być rozbudowana o:
– czytnik taśmy dziurkowanej CT1001A lub czytnik CT-2200,
– perforator taśmy papierowej DT-105,
– drukarkę znakowo-mozaikową DZM-180.

Podstawowe oprogramowania systemowe stanowi interakcyjny program sterujący, który pozwala na:
– wprowadzanie programów użytkowych,
– uruchamianie programów użytkowych,
– aktualizowanie programów użytkowych.

Rozkazy programu mają postać makrorozkazów i pozwalają na wykonanie 59 operacji, podzielonych na następujące grupy:
– dyrektywy (5 operacji)
– przesłania (12 operacji)
– arytmetyczne (9 operacji)
– tekstowe (6 operacji)
– sterujące (8 operacji)
– wejścia/wyjścia (13 operacji)
– specjalne (6 operacji)

W skład oprogramowania użytkowego wchodzą aktualnie podstawowe pakiety programów z zakresu:
– gospodarki materiałowej i ewidencji magazynowej,
– księgowości ogólnej i rachuby płac,
– kosztorysów,
– gospodarki wyrobami gotowymi i fakturowania,
– technicznego przygotowania produkcji.

Komputer biurowy MERA 302, a zwłaszcza jego architektura i zasady działania zostały szczegółowo omówione w numerze 12/73 Biuletynu „Mera”.

Komputer biurowy MERA 303

Jest to system przeznaczony do automatyzacji prac związanych z przetwarzaniem danych w przedsiębiorstwach przemysłowych. System ten został oparty na szybkiej drukarce znakowej DZM-180, i dzięki temu może być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba otrzymania wielu dokumentów. System ten może być stosowany przede wszystkim do:
– prowadzenia księgowości,
– prowadzenia sprawozdawczości,
– prowadzenia obrotów towarowych,
– automatyzacji wybranych prac z zakresu przygotowania produkcji,
– fakturowania.

W skład systemu wchodzą:
– minikomputer MOMIK8b/100 wyposażony w pamięć 8k słów 8-bitowych,
– zespół jednostek sterujących urządzeniami wejścia/wyjścia (tj. jednostkę sterującą drukarką DZM-180 z klawiaturą zintegrowaną, jednostkę sterującą czytnikiem CTK-50 i dziurkarką DTK-50 oraz opcjonalnie zintegrowana jednostka, sterująca czytnikiem CT-1001A i dziurkarką DT-102 lub DT-105).
– drukarka znakowo-mozaikowa DZM-180 z klawiaturą, czytnik taśmy i kart CTK-50,
– dziurkarka taśmy i kart DTK-50.

Podział pamięci operacyjnej – system identyczny jak MERA 302.

Minikomputer MOMIK 8b/100 wyposażony jest w kanał programowany o szybkości przesyłania 5…. 10 tysięcy zn/s w zależności od typu dołączonych urządzeń, w kanał multipleksora zawierający 16 podkanałów oraz w blok przerwań wejścia/wyjścia (do 32 przyczyn przerwań). Rys. 3 przedstawia konfigurację bazową.

Konfiguracja ta, oznaczona MERA 303,0 może być rozbudowana o:
– szybki czytnik CT-2200 lub CT-1001A,
– perforator taśmy DT-105, lub DT-102,
– alfanumeryczny monitor ekranowy ALFA 311/M /na schemacie urządzenia te zaznaczono linią przerywaną.
Podstawowym oprogramowaniem jest interakcyjny program sterujący, który pozwała na: wprowadzanie, uruchamianie i aktualizowanie programów użytkowych.

Oprogramowanie użytkowe – jak w systemie MERA 302.

Komputery biurowe MERA 304 i 305

Systemy te przeznaczone są do automatyzacji prac związanych z przetwarzaniem danych w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych.
System Mera 304 wyposażony został w magnetyczną pamięć dyskową, a system Mera 305 oparty został na szybkiej drukarce znakowej. Systemy te pozwalają na manipulację dużymi zbiorami danych, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba uzyskania wielu dokumentów np. protokołów, sprawozdań, zestawień itp. Szczególne zastosowanie system ten może mieć do:
– prowadzenia gospodarki magazynowej,
– prowadzenia kont i rozliczeń,
– prowadzenia księgowości i rachuby,
– prowadzenia sprawozdawczości,
– prowadzenia obrotów towarowych i fakturowania,
– technicznego przygotowania produkcji.

W skład systemu wchodzą:
– minikomputer MOMIK 8b/100 wraz z jednostką sterującą pamięcią dyskową MERA 9425,
– zespół jednostek sterujących urządzeniami wejścia/wyjścia,
– elektryczna maszyna do pisania FACIT 3851,
– czytnik i dziurkarka taśmy i kart CTK-50 i DTK- 50,
– kasetowa pamięć dyskowa MERA 9425,
– klawiatura cyfrowo – funkcyjna KL 1.

Minikomputer wyposażony jest w kanał programowany o szybkości przesyłania 60 tys. zn/s, w kanał bezpośredniego dostępu umożliwiający blokowe przesyłanie informacji z maksymalną szybkością 350 tys. zn/s.

System MERA 305 oparty jest o szybką drukarkę znakowo-mozaikową. Układ blokowy tego systemu przedstawia rys. 5.

W skład tego systemu wchodzą:
– minikomputer MOMIK 813/100 wyposażony w kanał bezpośredniego dostępu, kanał multipleksorowy i kanał programowany oraz jednostkę sterującą pamięciami dyskowymi MERA 9425
– drukarka DZM-180 z klawiaturą,
– czytnik i dziurkarkę CTK-50 i DTK-50,
– kasetowa pamięć dyskowa MERA 9425 (maks. 4 szt.)

Systemy MERA 304 i MERA 305 można rozbudowywać o urządzenia zewnętrzne, zaznaczone na schematach linią przerywaną.

Pamięć operacyjna tych systemów podzielona jest na:
– 16 rejestrów uniwersalnych,
– 256 rejestrów pamięciowych do przechowywania danych,
– rejestr warunków o długości 1 bajtu,
– pole pamięci programu zawierające do 1000 instrukcji programu użytkowego.

Podstawowe oprogramowanie systemów -identyczne jak systemu MERA 303.

Terminal programowany MERA 342

Terminal ten jest uniwersalnym programowanym terminalem, przeznaczonym do zdolnej współpracy z dużym systemem komputerowym poprzez urządzenia transmisji danych średniej szybkości z wykorzystaniem linii telefonicznych.

Typowymi zastosowaniami terminala MERA 342 mogą być:
– odległe wejście batch do dużego komputera,
– obliczenia inżynieryjne i techniczne prowadzone w reżimie konwersacyjnym z wykorzystaniem sprzętu komputera centralnego.
– prowadzenie księgowości ogólnej, obrotów towarowych lub sprawozdawczości, z wykorzystaniem zbiorów komputera centralnego, ich aktualizacją oraz zakładaniem.

Terminale MERA 342 mogą być łączone ze sobą, tworząc złożone sieci minikomputerowe, z możliwością bezpośredniej wymiany danych między minikomputerami sieci. Możliwe jest również tworzenie tzw. sieci lokalnych (nie wykorzystując urządzeń transmisji danych) na odległość do 3 km.

Terminal ten składa się z następujących urządzeń:
– minikomputera MOMIK 8b/100 z ferrytową pamięcią operacyjną o pojemności 8192 słowa 8-bitowe, kanałem programowanym, kanałem multipleksora i kanałem bezpośredniego dostępu,
– zespołu jednostek sterujących z wbudowanymi układami elektronicznymi monitora ekranowego oraz jednostkami sterującymi poniższych urządzeń,
– standardowego monitora TV z klawiaturą (wykorzystywany jako wskaźnik monitora alfanumerycznego),
– drukarki znakowo-mozaikowej DZM-180,
– czytnika taśmy papierowej CT-1001A lub CT 2200,
– dziurkarki taśmy DT-105,
– pamięci dyskowej MERA 9425,
– modemu wyposażonego w interfejs według zaleceń CCITT V 24.

Monitor TV z klawiaturą stanowi konwersacyjne urządzenie systemowe MERA 342, przeznaczone dla operatora systemu, jak również do bezpośredniego wprowadzania na linię i wyprowadzania z linii transmisji danych. Jednostka sterująca alfanumerycznego monitora ekranowego dołączona jest do kanału multipleksorowego minikomputera. Jednostka sterująca modemem wyposażonym w interfejs V24 ma szereg wykonań umożliwiających terminalowi następujące metody pracy:
– współpracę z modemem przy alternatywnym wyborze parametrów:
– szybkość transmisji: 300, 600, 1200 bitów/s,
– format informacji: kod 10 lub 11 elementowy złożony z 1 bitu startu, 8 bitów informacji, 1 lub 2 bitów stopu,
– kontrola parzystości: parzystość lub nieparzystość przesyłania pełnych 8 bitów,
– parametry elektryczne interfejsu zgodne z wymaganiami V24, lub TTL;
– lokalne łączenie terminali do maks. odległości 3 km (bez wykorzystania urządzeń transmisji), z wykorzystaniem układów interfejsu dostosowanych do transmisji kablem symetrycznym.

Terminal MERA 342 ze względu na programową obsługę złącza może pracować na dowolnym kodzie komunikacyjnym. Możliwa jest np. szyfracja i deszyfracja przesyłanych danych. Jednostka sterująca modemu jest dołączona do kanału programowanego. Pozostałe urządzenia zewnętrzne stanowią zestaw umożliwiający lokalne wprowadzanie, przetwarzanie i wyprowadzanie danych. Jednostka sterująca pamięcią dyskową dołączona jest do kanału bezpośredniego dostępu. Klawiatura alfanumeryczna zawiera zestaw znaków alfabetu łacińskiego i cyrylicy.

Podstawowe oprogramowanie systemowe MERA 342 stanowią odpowiednie programy interpretacyjne, umożliwiające proste dołączenie MERY 342 do systemów komputerowych Jednolitego Systemu EMC. Niezależnie od programów interpretacyjnych MERA 342 wykonuje programy opracowane dla komputerów systemu MERA 300.

System centralnej rejestracji i przetwarzania danych MERA-362

Jest to system zorientowany na zautomatyzowanie procesów rejestracji danych pomiarowych z dołączonego do systemu obiektu, z jednoczesnym przetwarzaniem tych danych. System CRPD MERA 362 umożliwia jednocześnie cyfrowe sterowanie urządzeniami wykonawczymi obiektu, wpływając na rejestrowane dane.

System może być stosowany do:
– obsługi zautomatyzowanych stanowisk pomiarowych w laboratoriach itp.,
– rejestracji danych z aparatury medycznej, rejestracji i przetwarzania danych w zakładach przemysłowych.

Duża niezawodność i elastyczność systemu pozwala na współpracę z różnorodnymi typami obiektów.

System CRPD MERA 362 składa się z:
– minikomputera MOMIK 8b/100 wyposażonego w ferrytową pamięć operacyjną o pojemności 8192 słowa 8-bitowe, kanał programowany oraz 3-poziomowy mechanizm przerwań zewnętrznych umożliwiający wprowadzenie do 26 przyczyn przerwania z obiektu. Może być również wyposażony opcjonalnie w kanał multipleksorowy oraz kanał bezpośredniego dostępu,
– zespołu jednostek sterujących urządzeniami wejścia/wyjścia,
– czytnika taśmy papierowej CT-1001A lub CT-2200,
– dziurkarki taśmy papierowej DT-105,
– drukarki znakowo-mozaikowej DZM-180,
– bloku zegara czasu rzeczywistego z zegarem cyfrowym typu C-553,
– bloków wejść i wyjść, dla bezpośrednich połączeń z obiektem.

System MERA 362 może być wyposażony w następujące bloki:
– blok wejść analogowych (WEA),
– blok wejść cyfrowych statycznych (WES),
– blok wejść cyfrowych przerwaniowych (WEP),
– blok wyjść cyfrowych statycznych (WYS),
– blok wyjść cyfrowych impulsowych (WYT).

Podstawową jednostką konstrukcyjną zarówno minikomputera jak i bloków wejść/wyjść jest standardowy pakiet systemu MERA 300. Pozwala to na modułową rozbudowę układów współpracy z obiektem, np. dla:
– bloku wejść analogowych (WEA),
– podstawowy moduł zawiera możliwość współpracy z 92 kanałami a WEA może składać się z maksymalnie 8 modułów wspólnie sterowanych z minikomputera,
– bloku wejść cyfrowych statycznych (WEN) – podstawowy moduł zawiera 128 kanałów, a WES może się składać z maksymalnie 8 modułów wspólnie sterowanych z minikomputera,
– bloku wejść cyfrowych przerwaniowych (WEP) – podstawowy moduł zawiera 16 liczników rewersyjnych o długości 2×8 lub 16 bitów każdy, a WEP może się składać maksymalnie z trzech modułów (licznik 2×8) lub sześciu modułów (liczniki 16-bitowe), wspólnie sterowanych z minikomputera,
– bloku wyjść cyfrowych statycznych (WYS) – podstawowy moduł zawiera 128 kanałów, a WYS może się składać z maksymalnie 8 modułów wspólnie sterowanych z minikomputera.

Wszystkie wymienione wyżej urządzenia wejścia/wyjścia oraz bloki wejść i wyjść są dołączone do minikomputera poprzez kanał programowany.

Ze względu na uniwersalność systemu MERA 362 nie jest wyposażona w program sterujący. W skład oprogramowania wchodzą: prosty język symboliczny typu assembler – MOTIS, MINISYSTEM umożliwiający uruchamianie programów użytkowych, biblioteka programów typu: operacje arytmetyczne, funkcje elementarne, statystyka matematyczna oraz typowe programy obsługi urządzeń i bloków wejść i wyjść.

Konfiguracja podstawowa może być opcjonalnie rozbudowana o:
– alfanumeryczny monitor ekranowy ALFA 311/M (MERA 362.4),
– pamięć dyskowa MERA 9425 (MERA 362.6).

System MERA 362.3 wyposażony jest dodatkowo w adapter współpracy poprzez modem z linią telefoniczną. W ten sposób umożliwiona jest współpraca systemu z dużym komputerem, Konfiguracja rozbudowana zaznaczona jest na rysunku linią przerywaną.

System minikomputerowy MERA 392

Jest to bardzo mała 8-bitowa elektroniczna maszyna cyfrowa zbudowana na układach scalonych i ferrytowej pamięci operacyjnej. Ma giętką strukturę dzięki daleko posuniętej modułowości. Pozwała to na dobranie minimalnej konfiguracji sprzętu niezbędnej do rozwiązywania zadań.

System MERA 392 może być stosowany do:
– obliczeń numerycznych,
– specjalizowanych systemów rejestracji i wstępnego przetwarzania informacji;
– do pracy w laboratoriach jako maszyna cyfrowa połączona z jednym lub kilkoma specyficznymi urządzeniami pomiarowymi,
– jako maszyna satelitarna dla dużych maszyn cyfrowych, sterująca liniami transmisji danych itp.

Podstawową konfigurację systemu tworzą:
– minikomputer MOMIK 8b/100 – podstawowy blok przetwarzania informacji i sterowania pracą maszyny z repertuarem 34 rozkazów i szybkości od 150 tys. operacji/s do 500 tys. operacji/s, wyposażony w:
– pamięć operacyjną o czasie cyklu 30 μs i pojemności: 2k słów 8-bitowych, 4k słów 8-bitowych, 8k słów 8-bitowych,
– blok przerwań zewnętrznych (96 różnych przerwań w trzech klasach),
– kanał arytmometru dla urządzeń wejścia/wyjścia,
– kanał multipleksora (z 16 podkanałami),
– kanał bezpośredniego dostępu (maks. 2 kanały) o maksymalnej prędkości transmisji 500 k słów/s;
– jednostki sterujące urządzeniami wejścia i wyjścia (maksymalnie 32 jednostki) jak np.: elektryczna maszyna do pisania, czytniki taśmy i kart, dziurkarki taśmy i kart, monitory ekranowe, klawiatury specjalne, pamięci dyskowe, pamięci taśmowe, urządzenia transmisji danych.

Podstawowym oprogramowaniem systemu są języki typu assemblera MOTIS SAWIK oraz MOTIS-M. Program sterujący M – system umożliwia wprowadzanie, uruchamianie oraz wykonywanie programów użytkowych.

Zasady dostaw sprzętu technicznego systemu MERA 300

Dostawy sprzętu realizowane są przez Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych „ERA” według kolejności wpływu zamówień.

Sprzęt objęty jest serwisem w ciągu pierwszych 12 miesięcy – gwarancyjnym, a po upływie okresu gwarancyjnego – odpłatnym.

ZWPP – ERA zapewniają kwalifikowane doradztwo techniczne oraz pełny serwis techniczny i programowy.

Przeczytano 4052 razy